همکاری با اداره کل گمرک استان در رابطه با آنالیز تمامی نهاده های وارداتی از قبیل کود ، سم ،آب و پسابهای صنعتی ، باقی مانده سموم در گیاهان  و سایر مواردی که استان نیاز داشته باشد.

-همکاری با معاونت غذا و دارو در زمینه آنالیز باقی مانده سموم در اقلام غذایی قابل مصرف در بازارهای داخلی ، مواد خوراکی وارداتی ، صادراتی و همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی

-همکاری با اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان در زمینه خدمات آزمایشگاهی فعالان   اقتصادی

-همکاری با موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آنالیز مواد کودی وارداتی و تولیدات داخلی

-همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان آزمایشگاه همکار در زمینه آنالیز پساب های واحدهای صنعتی و …