ردیف

نام تجهیز

کد تجهیز

توان تفکیک

گستره

دوره زمانی کالیبراسیون

دوره زمانی کنترل کیفی (میان دوره­ای)

۱

ترازوی Mettler

ILA010

۰٫۰۰۰۱ g

۰-۲۰۰ g

۱۲ ماهه

ماهانه

۲

ترازوی Mettler

ILA017

۰٫۱ g

۰٫۱-۸ g

۱۲ ماهه

ماهانه

۳

رطوبت سنج کارل فیشر

ILA004

۲۵ µg

Few ppm-100%

۱۰ µg-500 mg

۲۴ ماهه

۳ ماهه

۴

ترازوی AND

ILA013

۰٫۰۰۰۱ g

۰-۲۱۰ g

۱۲ ماهه

ماهانه

۵

HPLC Young Lin

ILA007

۱ nm

۱۹۰-۶۰۰ nm

۲۴ ماهه

۳ماهه

۶

UV-Vis Spectrometer

ILA011

۰٫۵ nm

۲۰۰-۱۱۰۰ nm

۲۴ ماهه

۳ماهه

۷

FT-IR

ILA005

۰٫۱ cm-1

۴۵۰-۴۰۰۰ cm -1

۲۴ ماهه

۶ ماهه

۸

HPLC 1050

ILA008

۱ nm

۱۹۰-۶۰۰ nm

۲۴ ماهه

۳ماهه

۹

 

GC-FID 5890

ILA009

۰٫۱ count

۰-۲e+9 counts

۲۴ ماهه

۳ ماهه

۱۰

حمام آب آزمایشگاهی

ILA022

۰٫۱ ºC

۲۵-۷۰ ºC

۱۲ ماهه

۳ماهه

۱۱

انکوباتور سرما

ILA019

۰٫۱ ºC

-۱۰ – ۸۰ ºC

۱۲ ماهه

۳ماهه

۱۲

انکوباتور گرما

ILA020

۰٫۱ ºC

۲۰-۷۰ ºC

۱۲ ماهه

۳ماهه

۱۳

آون

ILA021

۱۰ ºC

۲۰-۴۰۰ ºC

۱۲ ماهه

۳ماهه

۱۴

aquaMAX Ultra

ILA028

۰٫۱ MW

۰-۱۸ MW

۲۴ ماهه

۱۵

جذب اتمی

ILA002

۰٫۲ nm

۱۹۰-۹۰۰ nm

۳ماهه

۱۶

Flash Point (open cup)

ILA023

دماسنج درجه­بندی

۷۹-۳۶۰ °C

۱۷

pH  سنج

ILA018

۰٫۰۱

۲-۱۴

۲۴ ماهه

روزانه

۱۸

بن ماری جوش

ILA024

۲° C

۲۵-۹۵ °C

۱۲ ماهه

۶ ماهه

۱۹

Temperature and Humidity Data Logger

DT2

۰٫۱ ºC

۰٫۱%

-۳۰ – ۶۰ °C دما

۰-۱۰۰% رطوبت

۲۴ ماهه

۲۰

دماسنج الکترونیکی

DT1

۱ ºC

-۴۰ – ۲۵۰ °C

۲۴ ماهه

۲۱

حمام اولتراسونیک

ILA012

۲۲

یخچال فریزر BOST

ILA029

-۲۲ – ۸ °C

ماهانه