در حال حاضر امکان اندازه گیری ماده مؤثره آفت کش های زیر با استفاده از CRM در آزمایشگاه گیاه نیک آزما شیمی فراهم است:

 

ردیف ماده مؤثره
به لاتین به فارسی
۱ Abamectin آبامکتین
۲ Acetamiprid استامی پرید
۳ Bensulfuron-methyl بن سولفورون متیل
۴ Bentazone بنتازون
۵ Bispyribac sodium بیس پریباک سدیم
۶ Boscalid بوسکالید
۷ Bromoxynil octanoate بروموکسینیل اکتانوآت
۸ Butachlor بوتاکلر
۹ Carbendazim کاربندازیم
۱۰ Chlorothalonil کلروتالونیل
۱۱ Chlorpyrifos کلرپیریفوس
۱۲ Clethodim کلتودیم
۱۳ Clodinafop-propargyl کلودینافوپ پروپارژیل
۱۴ Clofentezin کلوفنتزین
۱۵ Clopyralid کلوپیرالید
۱۶ Cloquintocet-mexyl کلوکوئین توست مکسیل
۱۷ Cypermethrin سایپرمترین
۱۸ Cyproconazole سایپروکونازول
۱۹ ۲,۴-D توفوردی
۲۰ Deltamethrin دلتامترین
۲۱ Desmedipham دس مدیفام
۲۲ Diazinon دیازینون
۲۳ Dichlorprop دیکلرپروپ
۲۴ Dichlorvos دی­کلروس
۲۵ Difenoconazole دیفنوکونازول
۲۶ Diflufenican دیفلوفنیکان
۲۷ Dimethoate دیمتوآت
۲۸ Dimethomorph دیمتومورف
۲۹ Emamectin benzoate امامکتین بنزوات
۳۰ Epoxiconazole اپوکسی کونازول
۳۱ EPTC

(S-Ethyl dipropylthiocarbamate)

ای پی تی سی
۳۲ Ethalfluralin اتال فلورالین
۳۳ Ethion اتیون
۳۴ Ethofumesate اتوفومسات
۳۵ Fenazaquin فنازاکوئین
۳۶ Fenitrothion فنیتروتیون
۳۷ Fenoxaprop-P-ethyl فنوکساپروپ-پی-اتیل
۳۸ Fenpropathrin فن پروپاترین
۳۹ Fenpyroximate فن پیروکسی میت
۴۰ Fenvalerate فن والریت
۴۱ Fipronil فیپرونیل
۴۲ Fluxapyroxad فلوکساپیروکساد
۴۳ Glufosinate-ammonium گلوفوسینیت آمونیوم
۴۴ Glyphosate گلایفوسیت
۴۵ Haloxyfop-R-methyl هالوکسی فوپ-آر-متیل
۴۶ Hexaconazole هگزاکونازول
۴۷ Hexaflumuron هگزافلومورون
۴۸ Hexythiazox هگزی تیازوکس
۴۹ Imazethapyr ایمازتاپیر
۵۰ Imidacloprid ایمیداکلوپرید
۵۱ Indoxacarb ایندوکساکارب
۵۲ Iodosulfuron-methyl-sodium یدوسولفورون متیل
۵۳ Iprodione ایپرودیون
۵۴ Kresoxim methyl کرزوکسیم متیل
۵۵ lambda-Cyhalothrin لامبدا-سای هالوترین
۵۶ Lufenuron لوفنورون
۵۷ Malathion مالاتیون
۵۸ Mancozeb مانکوزب
۵۹ MCPA ام ث پ آ
۶۰ MCPA-2-ethylhexyl ester ام ث پ آ-۲-اتیل هگزیل استر
۶۱ Mefenpyr-diehtyl مفن پایر-دی اتیل
۶۲ Mesosulfuron methyl مزوسولفورون متیل
۶۳ Metalaxyl متالاکسیل
۶۴ Metam sodium متام سدیم
۶۵ Methomyl متومیل
۶۶ metaldehyde متالدهید
۶۷ Metribuzin متری بوزین
۶۸ Nabam نابام
۶۹ Nicosulfuron نیکوسولفورون
۷۰ Oxadiargyl اگزادیارژیل
۷۱ Oxadiazon اگزادیازون
۷۲ Oxyfluorfen اکسی فلورفن
۷۳ Paraquat پاراکوات
۷۴ Penconazole پنکونازول
۷۵ Pendimethalin پندی متالین
۷۶ Permethrin پرمترین
۷۷ Phenmedipham فن مدیفام
۷۸ Pirimicarb پریمیکارب
۷۹ Pretilachlor پرتیلاکلر
۸۰ Profenofos پروفنوفوس
۸۱ Propamocarb hydrochloride پروپاموکارب هیدروکلرید
۸۲ Propargite پروپارژیت
۸۳ Propiconazole پروپیکونازول
۸۴ Prothioconazole پروتیوکونازول
۸۵ Pyraclostrobin پیراکلواستروبین
۸۶ Pyridate پریدیت
۸۷ Pyriproxyfen پیری پروکسی فن
۸۸ Sethoxydim ستوکسیدیم
۸۹ Sulfosulfuron سولفوسولفورون
۹۰ Tebuconazole تبوکونازول
۹۱ Tetradifon تترادیفون
۹۲ Thiacloprid تیاکلوپرید
۹۳ Thiamethoxam تیامتوکسام
۹۴ Thiodicarb تیودیکارب
۹۵ Thiophanate methyl تیوفانات متیل
۹۶ Thiram تیرام
۹۷ Triadimenol تریادیمنول
۹۸ Tribenuron methyl تری بنورون متیل
۹۹ Tricyclazole تری سیکلازول
۱۰۰ Tridemorph تری دمورف
۱۰۱ Trifloxystrobin تری فلوکسی استروبین
۱۰۲ Trifluralin تری فلورالین